Supporting Learning

Ag Tacú leis an Churaclam agus leis an Mheasúnú in 2021/22 — Áiseanna Bunscoile

Áiseanna Bunscoile/Primary Irish-Medium Resources

Seo liosta áiseanna a d’fhéadfadh a bheith ina gcuidiú ag scoileanna agus ag tuismitheoirí/cúramóirí daltaí bunscoile le linn 2021/22.


This list of resources in Irish may be helpful for schools and parents/carers of primary pupils during 2021/22.

Parents / Tuismitheoirí

An Bhonnchéim/ Foundation Stage

Teanga agus Litearthacht/ Language and Literacy

Na hEalaíona/ The Arts

Céimeanna Forbartha/ Developmental Stage

Eochairchéimeanna 1&2/ Key Stages 1 & 2

Teanga agus Litearthacht/Language and Literacy

Matamaitic agus Uimhearthacht/ Mathematics and Numeracy

Na hEalaíona/ The Arts

Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint/ Personal Development and Mutual Understanding

An Domhan Thart Orainn/ The World Around Us

Suíomhanna eile - samplaí/Other sites