Developing Skills through Chemistry

Forbairt Scileanna trí Cheimic

Is í an aidhm atá ag an áis seo tacú le múinteoirí a n-áiseanna féin a úsáid ar dhóigheanna éagsúla le go mbeidh deiseanna ag daltaí scileanna reachtúla amhail Scileanna Smaointeoireachta agus Ábaltachtaí Pearsanta agus na Scileanna Traschuraclaim a fhorbairt taobh lena dtuiscint ar ábhar na ceimice. Tá pleanóir topaice san áireamh ar féidir eagar a chur air le scéim oibre a chruthú agus ceachtanna samplacha a thaispeánann dóigheanna a dtacaíonn áiseanna ón ‘Royal Society of Chemistry’ le Curaclam Thuaisceart Éireann.

Areas of Learning

Science