Foundation Stage Capacity Building Review 2017-19

Athbheochan Chardascamhógach (ACS)

Tá sé d'aidhm ag an tsuíomh seo an dóigh a aibhsiú a dtig le scoileanna teagasc na hathbheochana cardascamhógaí (ACS) a imeascadh i gCuraclam Thuaisceart Éireann.

Cad chuige ar chóir dúinn ACS a theagasc go follasach agus é a imeascadh i gCuraclam Thuaisceart Éireann?
Is féidir scileanna in ACS agus in uath-dhífhibrileoir seachtrach (AED) a úsáid, a iompar tríd an tsaol. I ndiaidh dúinn daoine óga a theagasc agus a chumasú, tá dóchas againn go bhfeabhsófar an seans go dtiocfaidh daoine slán as stad cairdiach nach dtarlóidh in otharlann.

Thig le ACS na seansanna maireachtála a mhéadú faoi dhó

Cad é mar a théann ACS isteach i dteagasc Churaclam Thuaisceart Éireann?
Is iad na cuir chuige a bhaineann le foghlaim ghníomhach agus rannpháirtíochta is éifeachtaí le Curaclam Thuaisceart Éireann a sheachadadh. Agus daltaí á spreagadh ó naíscoil go hEochairchéim 3 le foghlaim faoi ACS, forbrófar a bhféinmhuinín agus cuideofar leo a gcuid foghlama a chur i bhfeidhm má bhíonn orthu aghaidh a thabhairt ar ghéarchéim.

Cad é mar is féidir le scoileanna ACS a chur chun cinn ar fud phobal na scoile?
Tarlaíonn Restart a Heart Day gach bliain ar 16 Deireadh Fómhair. Moltar do scoileanna an lá seo a úsáid san fhéilire thréadach leis an dóigh le beatha a shábháil, a aibhsiú. Thig leo iad seo a leanas a úsáid:

  • tionóil
  • póstaeir
  • meáin shóisialta
  • Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint (FPAC)
  • Ag Foghlaim don tSaol agus don Obair

Leag béim ar Aip GoodSAM le feasacht a ardú i measc baill foirne, tuismitheoirí agus phobal is leithne na scoile.
Northern Ireland Ambulance Service (NIAS) agus Southern Health and Social Care Trust i ndiaidh dul i bpáirtíocht le GoodSAM (Smartphone Activated Medics) le haip a lainseáil a nascann tarrthálaí cáilithe le hothar a bhfuil stad cairdiach air/uirthi in áit phoiblí, trí chóras foláirimh gréasánbhunaithe. Méadaíonn sé seo seansanna maireachtála an othair.

Tá an t-aga freagartha ar stad cairdiach fíorthábhachtach. Laghdaíonn na seansanna maireachtála faoi 10 faoin chéad le haghaidh gach nóiméad a imíonn thart. Saorálaithe atá cáilithe in ACS, cláraíonn siad leis an aip agus cuirtear iad le bunachar sonraí de fhreagróirí, atá inrochtana ag foirne rialaithe na nOtharcharranna Géarchéime de chuid NIAS. Nuair a fhaigheann NIAS glaoch faoi ghéarchéim ina bhfuil beatha i mbaol, cuirfidh sé amach an t‑otharcharr agus tabharfaidh sé foláireamh uathoibríoch do na cúigear freagróirí is gaire taobh istigh de gha 500 m.

Naíscoil agus an Bhonnchéim

Sna luathbhlianta, bainfidh scoileanna agus grúpaí súgartha úsáid as meán an tsúgartha agus an téama coitianta de Dhaoine a Chuidíonn Linn leis an scéal a fhiosrú faoi cad é atá le déanamh nuair a tharlaíonn géarchéim. Is féidir go dtabharfaidh dochtúir, altraí nó baill de NIAS cuairt ar an scoil le foghlaim san fhíorshaol a chur ar fáil faoi cad é atá le déanamh nuair a tharlaíonn géarchéim.

Is féidir áiteanna ról-imeartha a chur ar fáil le daltaí a spreagadh a bheith fiosrach agus leis an dóigh a fhoghlaim le guthán a úsáid agus cuidiú a iarraidh.

Na hacmhainní FPAC do Bhliain 1 agus Bliain 2, Aire a Thabhairt Dom agus Bheith Sláintiúil, Fanacht Sábháilte tacaíonn siad le múinteoirí ag an Bhonnchéim leis an méid is féidir le daltaí a dhéanamh, má tá cuidiú de dhíth orthu féin nó ar dhuine aitheantais, a threisiú níos mó.

Bunoideachas: Eochairchéim 1 agus 2

De réir mar a bhogann páistí tríd an bhunscoil, is féidir cuir chuige atá níos sofhreagraí agus níos gníomhaí maidir le teagasc ACS a nascadh le soláthar curaclaim.

An Domhan Thart Orainn

Thig le scoileanna sábháilteacht agus garchabhair bhunaidh a chur isteach i dteagasc na n‑aonad téamach a dhíríonn ar fhorbairt phearsanta:

Eochairchéim 1: Mo Theachsa, Do Theachsa Aonad Téamach

Eochairchéim 2: Me Inc. Aonad Téamach & Is Túisce Beart ná Briathra.

ETIM

An greannán ETIM (STEM) le haghaidh Eochairchéim 2 a dtugtar Norn Iron's Ordinary Heroes air, soláthraíonn sé eolas agus gníomhaíochtaí molta foghlama faoin Ollamh Frank Pantridge agus an gléas iniompartha dífhibrileora a chum sé.

FPAC

Ar fud Eochairchéimeanna 1 agus 2 ar fad is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as FPAC Shnáithe 1: Sábháilteacht le cur ar a gcumas do dhaltaí eolas, tuiscint agus scileanna a fhorbairt i straitéisí le bheith ag fanacht sábháilte.

Eochairchéim 1
Bheith eolach ar cad é atá le déanamh nó cé le cuidiú a iarraidh air má mhothaíonn tú i mbaol.
Áiseanna:
Aonad 3: Bí Cúramach, Bí Sábháilte
Bliain 3 | Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile.

Eochairchéim 2
Cur chuige réamhghníomhach agus freagrach maidir le sábháilteacht a fhorbairt.
Beith eolach ar cá háit, cén uair agus cén dóigh le cuidiú a lorg.
Bheith feasach ar ghnáthaimh bhunúsacha ghéarchéime agus gharchabhrach.
Áiseanna:
Aonad 3: Bí Slán Sláintiúil
Bliain 5 | Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile.

Corpoideachas

Cuireann Corpoideachas deiseanna móra ar fáil do dhaltaí le bheith cruthaitheach, samhlaíoch agus bheith ag smaoineamh ar dhóigheanna difriúla. Ba chóir dóibh bheith páirteach i scileanna maireachtála a chuideoidh leo foghlaim a dhéanamh go sábháilte faoi gharchabhair agus tarrtháil ag Eochairchéim 2.

Iar-bhunscoilaíocht: Eochairchéimeanna 3 agus 4

Bíonn an deis ag daltaí Eochairchéimeanna 3 agus 4 i dTuaisceart Éireann feasacht a fhorbairt ar ghnáthaimh garchabhrach géarchéime trí Fhoghlaim don tSaol agus don Obair agus Corpoideachas.

Sa bhliain 2022-23 beidh an Roinn Oideachais ag dréim le gach scoil oiliúint ACS a sholáthar do dhaltaí ag Eochairchéim 3. Ba chóir do scoileanna pleanáil a dhéanamh  le ceachtanna atá dírithe ar ACS a imeascadh le haghaidh feidhmiú iomlán faoi 2022-23. Cinnteoidh sé seo go mbeidh a fhios ag gach páiste cad é an dóigh le beo a shábháil, a chuirfidh ar a gcumas bheith ina saoránaigh fhreagracha.

Bíonn acmhainní ag gníomhaireachtaí ar fud Thuaisceart Éireann atá deartha le tacú le scoileanna foghlaim sa réimse seo a éascú.

Foras Croí na Breataine
Sna hábhair mhúinteoireachta ACS, Call Push Rescue, de chuid Fhoras Croí na Breataine (FCB) tá pleananna ceachta lánchreidiúnaithe, láithreoireachtaí múinteora agus tráth na gceist le foghlaim a thástáil. Tairgeann FCB gléas oiliúna ACS saor in aisce. Tacaíonn FCB le dífhibrileorí bheith i scoileanna agus cuireann sé faisnéis ar fáil faoi bhailiú airgid agus dífhibrileoir a cheannach don scoil agat.

Northern Ireland Ambulance Service
Acmhainn Phobal na dTarrthálaithe - Northern Ireland Ambulance Service (niamb.co.uk)

Resuscitation Council in UK
Creideann Resuscitation Council in UK (RCUK) go bhfuil timpeallacht iontach á cur ar fáil ag scoileanna mar a dtig le daoine óga na scileanna a fhoghlaim le beo a shábháil agus chruthaigh siad plean ceachta le cuidiú leat do chuid daltaí a theagasc le muinín.

Otharsheirbhís Naomh Eoin
Cuireann Otharsheirbhís Naomh Eoin Pleananna Garchabhrach agus acmhainní teagaisc ar fáil saor in aisce a thugann an muinín do dhaoine óga cuidiú a thabhairt nuair a bhíonn sé de dhíth.

Cros Dhearg
Thig le gach scoil i dTuaisceart Éireann curaidh gharchabhrach a úsáid leis na scileanna a theagasc atá de dhíth ar pháistí agus daoine óga le beo a shábháil. Cuireann an Chros Dhearg acmhainní ar fáil le garchabhair bhunúsach a theagasc.

Areas of Learning

Physical Education
Personal Development and Mutual Understanding
The World Around Us